Thông tin chuyển khoản

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Thông tin chuyển khoản

T​ài khoản cá nhân ủy quyền:

Hà Mộng Xuân Hồng

TK: 39794668

Ngân hàng: ACB

Thông tin chuyển khoản

Tài khoản Cty:

CTy TNHH In Mộc Phương

TK: 39797668

Ngân hàng: ACB

Nếu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản nhân viên, Cty không chịu trách nhiệm.